رشد اقتصادی بازار کار کانادا بدون مهاجرین تحصیل کرده و متخصصین خارجی غیر ممکن است. یکی از اهداف اصلی اداره … ادامه مطلب

روش کار آفرینی کبک 6/ژانویه/2011

هدف از برنامه کارآفرینی کبک (Quebec Entrepreneur) جذب افراد با سابقه در زمينۀ تجارت و بیزینس به منظور ایجاد شغل … ادامه مطلب

جهت مهاجرت به استان کبک در کانادا، مدیران و صاحبان مشاغل می توانند از روش سرمایه گذاری کبک در سریع … ادامه مطلب

روش تخصصی کبک 5/ژانویه/2011

متقاضیان مهاجرت به کبک از روش تخصصی کبک (Quebec Skilled Worker) متفاوت با دیگر مناطق کانادا ارزیابی می شوند. “روش … ادامه مطلب