لیست مشاغل مورد نیاز استان ساسکچوآن در کانادا که نیاز به تاییدیه استان ندارند برای سال  ۲۰۱۸   کد NOC … ادامه مطلب

روش مهاجرت تخصصی ساسکچوآن جهت تامین کمبودهای بازار کار این استان از طریق متخصصین خارجی طراحی شده است. از طریق … ادامه مطلب

رشد اقتصادی بازار کار کانادا بدون مهاجرین تحصیل کرده و متخصصین خارجی غیر ممکن است. یکی از اهداف اصلی اداره … ادامه مطلب