دولت فدرال کانادا قصد دارد تا نزدیک به یک میلیون مهاجر در طول سه سال آینده را بپذیرد. به همین … ادامه مطلب