مهاجرت به کانادا از روش های کاری و تخصصی

رشد اقتصادی بازار کار کانادا بدون مهاجرین تحصیل کرده و متخصصین خارجی غیر ممکن است.

یکی از اهداف اصلی سازمان مهاجرت کانادا تامین کمبود نیروی کار متخصص بازار از طریق افراد تحصیل کرده خارجی می باشد. افراد متخصص و تحصیل کرده ای که به صورت دائم به کانادا مهاجرت می کنند در اولویت نسبت به مهاجرین موقت قرار دارند.

برای یک فرد تحصیل کرده و متخصص، چندین راه متفاوت جهت مهاجرت به کانادا موجود است. به عنوان مثال متقاضی امکان دارد که واجد شرایط از طریق روش تخصصی فدرال باشد و یا قصد اقامت در استان کبک و اقدام از روش تخصصی کبک را داشته باشد. همچنین متقاضی مهاجرت می تواند با توجه به شرایط فردی خویش از روش های کاری و تخصصی استان های دیگر اقدام نماید. در زیر روش های تخصصی جهت مهاجرت به کانادا ذکر گردیده است:


مشاهده این صفحه به زبان English