مهاجرت به کانادا از طریق تخصص

رشد اقتصادی بازار کار کانادا بدون مهاجرین تحصیل کرده و متخصصین خارجی غیر ممکن است.

یکی از اهداف اصلی اداره مهاجرت کانادا ترغیب متقاضیان جهت مهاجرت به کانادا از طریق تخصص به منظور تامین کمبود نیروی متخصص بازار کار می باشد. افراد متخصص و تحصیل کرده ای که به صورت دائم به کانادا مهاجرت می کنند در اولویت نسبت به مهاجرین موقت قرار دارند. روش های تخصصی به همین منظور طراحی شده است.

برای یک فرد تحصیل کرده و متخصص جهت مهاجرت به کانادا از طریق کار، چندین راه متفاوت موجود است. به عنوان مثال متقاضی امکان دارد که واجد شرایط از طریق روش تخصصی فدرال باشد و یا قصد اقامت در استان کبک و اقدام از روش تخصصی کبک را داشته باشد. همچنین متقاضی مهاجرت به کانادا از طریق تخصص می تواند با توجه به شرایط فردی خویش از روش های کاری و تخصصی استان های دیگر اقدام نماید.

روش های تخصصی جهت مهاجرت به کانادا:

مسیرهای دیگری نیز در کنار روش های تخصصی و کاری جهت کسب اقامت کانادا وجود دارد. شما می توانید با مراجعه به صفحه مهاجرت به کانادا از طریق خوداشتغالی و یا بخش روش های مهاجرت به کانادا، مسیر های دیگر مهاجرتی را نیز بررسی نمایید.


مشاهده این صفحه به زبان English